Marco Albarello – Testimonial EPIC Ski Tour Trofeo FIOU 2020 and Olympic Champion!