Marco Albarello – Testimonial EPIC Ski Tour Trofeo FIOU 2020 – Olympic Champion!